Filmová odparka

Naše výzkumná skupina se také podílí na práci na jiných zařízeních souvisejících s biotechnologickými procesy. Je to například filmová odparka, která byla pořízena s podporou grantu Fondu rozvoje vysokých škol v úzké spolupráci s Fakultou potravinářské a biochemické technologie. Kromě výzkumných cílů slouží aparatura také studentům specializovaným na řízení procesů jako prostředek pro jejich práci na řídicích algoritmech v rámci laboratorní výuky ve společné laboratoři FPBT a FCHI.

Stávající laboratorní jednočlenná odparka se stoupajícím filmem firmy Armfield byla vybavena průmyslovým počítačovým řídicím a informačním systémem, který představuje prostředí pro navrhování, realizaci a ověřování řídicích algoritmů založených na různých principech počínaje základní regulací a logickým řízením a konče aplikacemi metod umělé inteligence.

Fotografie odparky (vlevo) a rozvaděče s řídicím počítačem (vpravo)
Celkový pohled na odparku (vlevo) a rozvaděč s řídicím počítačem (vpravo)

Podrobné technologické schéma s vyznačením okruhů měření a regulace popisuje vybavení odparky průmyslovými čidly a akčními členy. K řízení je použito procesního počítače na bázi PLC.

Na nadřazené řídicí úrovni je použito PC, které slouží jako operátorský počítač a zároveň zajišťuje obousměrnou komunikaci s on-line databází reálného času. Ta slouží k ukládání měřených dat a dalších informací o průběhu procesu, ale také umožňuje, aby nad ní běžely řídicí, vyhodnocovací nebo optimalizační algoritmy (programované např. v Matlabu) a jejich výsledky mohou být přenášeny zpět do řídicího počítače odparky.
Záhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY