Zaměření skupiny

V naší laboratoři se zabýváme výzkumem pokročilých metod modelování a řízení biotechnologických procesů. Tyto procesy využívají živé mikroorganismy a z hlediska řízení představují komplexní nelineární a časově proměnné systémy. K efektivnímu řízení takových procesů je třeba využít a integrovat všechny dostupné znalosti od matematických modelů přes heuristické zkušenosti až po znalosti fyziologie buněk.

Společná fotografie členů výzkumné skupiny Laboratoř řízení bioprocesů
Členové výzkumné skupiny Laboratoř řízení bioprocesů

Současný výzkum Laboratoře řízení bioprocesů se zaměřuje na následující oblasti:

  • studium nových metod pro on-line měření chemického složení (např. mikrochemické senzory na čipu),
  • aplikace metod informačního vytěžování dat a metod pro získávání znalostí z různých typů měření (časové průběhy, frekvenční spektra),
  • aplikace znalostí získaných metodami informačního vytěžování dat a současných poznatků metabolického inženýrství k vytváření fyziologických modelů bioprocesů,
  • studium inteligentních metod fyziologického řízení bioprocesů jako jsou znalostní řízení, fuzzy on-line klasifikace fyziologických stavů nebo umělé neuronové sítě pro modely a softwarové senzory,
  • vývoj multiagentních znalostních řídicích systémů jako realizační platformy uvedených metod, vhodných pro řízení konkrétních modelových bioprocesů.

Podobenka Prof. Zdeňka Buriance
Prof. Zdeněk Burianec

Naše výzkumná skupina navazuje na práci profesora Zdeňka Buriance, který se na VŠCHT Praha výzkumem počítačového řízení bioprocesů začal intenzivně zabývat již na začátku 80. let minulého století, kam počátky tohoto oboru spadají. Kromě rozvoje teoretických metod modelování a řízení bioprocesů byly v jeho výzkumné skupině vždy vyvíjeny a realizovány různé laboratorní i průmyslové řídicí systémy bioreaktorů, v nichž byly tyto teoretické metody aplikovány, a v této tradici naše skupina stále pokračuje.
Záhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY